04. 6650 7805 Monday - Jul 23, 2018

Posts Tagged: David Puttnam

  • 5 yếu tố chi phối năng lực sáng tạo

    5 yếu tố chi phối năng lực sáng tạo

    “Sáng tạo như một cơ bắp, không phải là một năng lực được Chúa trời ban phát riêng cho một vài người nhất định. Chúng ta có thể rèn luyện để sức sáng tạo được phát triển mỗi ngày”. Quan điểm trên được Huân tước David Puttnam, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng