04. 6650 7805 Sunday - Feb 25, 2018

Cuộc Thi

Sóng gió thương hiệu của doanh nghiệp Việt

Sóng gió thương hiệu của doanh nghiệp Việt

Không đăng ký tên miền, bị sáp nhập, tên thương hiệu ở nước ngoài bị sử dụng bởi công ty khác… là tình trạng xảy ra với nhiều doanh nghiệp Việt. Trung Nguyên được xem là đã “nổ phát súng” cho “phong trào” mất thương hiệu vì quên không đăng ký. Năm 2000, Trung Nguyên